to Lay application open to the public inspection (در معرض اطلاع عامه قرار گرفتن اظهارنامه)

با توجه به شق ۴ بند ج ماده ۴ کنوانسیون پاریس، نخستین درخواست درخواستی است که از تاریخ تسلیم آن مبدا حق تقدم است و درخواستی که بعدا تسلیم می شود در صورتی که در حکم نخستین درخواست است که موضوع درخواست بعدی و درخواست سابق به مفهوم بند مذکور بالا باشد و نیز در همان کشور عضو اتحادیه تسلیم شده باشد. در صورتی که درخواست سابق در تاریخ تسلیم درخواست لاحق مسترد شده یا از آن اعراض شده و یا رد گردیده و بدون آن که در معرض افکار عمومی قرار می گیرد یا موجد بقای حقی گردد در چنین صورتی درخواست قبلی منشا مطالبه حق تقدم نخواهد شد.

نوشته شده در