a mark Action for infringement of (دعوی نقض علامت تجاری)

استفاده از علامت ثبت شده مربوط به هر کالا یا خدمتی که علامت برای آن ثبت شده توسط هر شخص غیر از مالک علامت، مشروط به موافقت مالک می باشد. مالک علامت ثبت شده می تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت به طریق فوق استفاده کند و یا علیه هر شخصی که مرتکب عملی شود که عادتاً متتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت گردد، در دادگاه اقامه دعوی کند.

نوشته شده در