a patten Action for infringement of (دعوی نقض ورقه اختراع)

بهره برداری از اختراع ثبت شده توسط اشخاصی غیراز مالک اختراع، مشروط به موافقت مالک آن است. بهره برداری از اختراع ثبت شده در صورتی که اختراع، مربوط به یک فرآورده است عبارت است از : ساخت، وارد کردن، عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فرآورده ها، ذخیره کالا به قصد عرضه برای فروش، فروش یا استفاده و در صورتی که اختراع مربوط به یک فرآیند است بهر ه برداری عبارت است از استفاده از فرآیند و انجام هر کدام از افعال ساخت، وارد کردن در خصوص کالایی که مستقیماً از طریق این فرآیند به دست آمده اند. مالک اختراع می تواند تحت شرایطی عیله هر شخص که با افعال خود به حق مخترع تجاوز کند و یا هرگونه عملی را انجام دهد که ممکن است منجر به تجاوز به حق مخترع شود به دادگاه شکایت کند.

نوشته شده در