Patent specification (ذکرمشخصات و ویژگی های اختراع)

این اصطلاح به نحوی در آئین نامه معاهده همکاری ثبت اختراع مورد استفاده قرار گرفته است.
به موجب شق (د) بند ۲ ماده ۳۲ آئین نامه معاهده همکاری ثبت اختراع، جستجوی بین المللی تمام موضوعاتی که برای کلیه یا برخی از ویژگی های خاص اختراع ادعاهایی، عموما به عنوان با موضوع اختراع ادعایی مزبور شناخته می شوند را در بر خواهند گرفت،حتی اگر با جزئیات خود اختراع به نحو توصیف شده در اظهارنامه بین المللی متفاوت باشد.

 

نوشته شده در