to Refuse priority (رد کردن حق تقدم)

با توجه به بند ج ماده ۴ کنوانسیون پاریس، حق تقدم را نمی توان به علت این که بعضی از عناصر اختراع در کشور مبدا ذکر نگردیده است رد نمود به شرط آن که مجموع اوراق تقاضا عناصر مذکور را به طور واضح آشکار زد .

نوشته شده در