to Refuse (رد کردن)

اگر مخترع یا صاحب علامت تجاری و طرح های صنعتی اظهارنامه ثبت را به اداره مالکیت صنعتی تسلیم نماید و اداره پس از بررسی و تطبیق اظهارنام با قوانین و مقررات مربوط آن را رد کند، مخترع یا صاحب علامت تجاری و طرح صنعتی می تواند نسبت به رد کردن اظهارنامه به مرجع ذیصلاح اعتراض کند. در این فرض چنانچه حکم قطعی در جهت حقانیت متقاضی صادر گردد، اداره مالکیت صنعتی مکلف است در اجرا رای قطعی صادره از قطعنامه را ثبت و بر اساس آن و با رعایت سایر مقررات نسبت به ثبت علامت تجاری و یا طرح صنعتی و همچنین صدور ورقه اختراع به نام مخترع اقدام نماید.

نوشته شده در