to Process a patent application (رسیدگی کردن به یک اظهارنامه اختراع)

بر اساس شق ۱ بند ۱ ماده ۴ معاهده همکاری برای ثبت اختراع، تقاضا باید حاوی یک درخواست مبنی بر این که اظهارنامه بین المللی بر طبق معاهده همکاری ثبت اختراع رسیدگی شود باشد.

نوشته شده در