Variety essentially derived (رقم های مشتق شده پایه)

با توجه به کنوانسیون بین المللی حمایت از ارقام جدید گاهی رقم مشتق شده پایه عبارت از :۱-رقمی است که به طور عمده از رقم اولیه ایجاد شده باشد یا از رقمی که خود از رقم اولیه ایجاد شده بوجود آمده باشد و واحد شکل و ویژگی های اساسی رقم اولیه باشد .
۲-رقمی است که به روشنی از رقم اولیه متمایز باشد .
۳-به جز موارد تفاوت و اختلاف که از عملیات استقاق ناشی می شود در شکل و ویژگی های اصلی همانند رقم اولیه که از رقم همسان یا ترتیب رقم های همسان اولیه ایجاد شده است باشد.

نوشته شده در