Field of use or activity (زمینه بهره برداری یا فعالیت)

در جواز بهره برداری یا قرارداد، زمینه یا زمینه های استفاده یا فعالیت، هدفی را که برای آن اختراع، طرح های صنعتی، دانش فنی یا علائم تجاری ممکن است اجراء شود باید مشخص گردد. بر این اساس در رابطه با جواز بهره برداری اختراع برای یک فرآورده یا فرایند مخصوص زمینه یا زمینه ها ممکن است صرفاً ناظر به استفاده های مخصوص و ویژه از بین استفاده های متعدد باشد. به عنوان مثال یک فرآورده پزشکی ممکن است در زمینه پزشکی انسان و همچنین پزشکی دام مؤثر باشد. خلاصه این که درجواز بهره برداری و قرارداد باید زمینه یا زمینه های استفاده و بهره برداری و همچنین فعالیت مشخص و تعیین گردد.

نوشته شده در