Background art (سابقه فنی، سابقه دانش مربوط)

متقاضی ثبت اختراع باید ضمن توصیف اختراع، به سابقه فنی یا دانش مریوط، و به طور کامل به مستندات آنها نیز اشاره نماید. این امر در فهم اختراع، جستجو و بررسی اختراع نقش مهمی دارد.

نوشته شده در