Olympic symbol (سمبل المپیک)

این اصطلاح در معاهده نابرویی برای حمایت از نشان المپیک آمده است. این معاهده در سال ۱۹۸۱ میلادی به تصویب رسیده است. کلیه کشورهای عضو این عهدنامه موظف هستند از نشان المپیک در برابر استفاده تجارتی در تلیغات بر کالاها و یا به عنوان علامت و نشان بدون اجازه کمیته بین المللی المپیک اجازه استفاده از نشان المپیک را در کشوری که عضو عهدنامه است. تفویض نماید، کمیته ملی المپیک آن کشور می تواند بخشی از درآمد کمیته بین المللی را که از عمل تفویض اجاره نامه مذکور صادر شده است بهره مند شود.

نوشته شده در