Letter patent (سند اختراع)

ورقه اختراع یا سند اختراع نوشته ای است که توسط اداره مالکیت صنعتی به مخترع داده می شود.

نوشته شده در