Person skilled in the art (شخصی که دارای مهارت در فن مربوطه است)

بر اساس بند ۳ ماده ۳۳ معاهده همکاری ثبت اختراع، در بررسی مقدماتی بین المللی، یک اختراع ادعایی زمانی متضمن یک گام ابتکاری است که با توجه به سابقه اختراع ادعای به نحو تعریف شده در آئین نامه در تاریخ تعیین شده برای شخصی که متبحر در آن رشته اختراع است، آشکار نباشد.

نوشته شده در