Description (شرح، توصیف)

این اصطلاح در شق (۳) بند (د) ماده ۴ کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی به کار رفته است .
به موجب این شق، کشوررهای عضو اتحادیه می توانند از کسی که به حق تقدم استناد می کند، ارائه رونوشت تقاضانامه ای را که قبلاً تسلیم کرده و مربوظ به توصیف و نقشه های اختراع و مدل و غیره است مطالبه نمایند.
همچنین این اصطلاح در بند (۲) ماده ۳ معاهده همکاری ثبت اختراع مورد استفاده قرارگرفته است. به موجب این بند، که اظهارنامه بین المللی برابر این معاهده و آیین نامه شامل یک تقاضا، یک توصیف یک یا چند ادعا و عنداللزوم یک یا چند نقش و یک خلاصه خواهد بود.
در حقوق داخلی براساس ماده ۲۳ آیین نامه اصلاحی یکی از ضمائم اظهارنامه اختراع، توصیف مشروح اختراع و یا وسیله جدیدی که برای آن تقاضای ورقه اختراع می شود، خواهد بود.
همچنین براساس بند (۲) این ماده، مخترع باید نقشه هایی که برای فهم توصیف مزبوره لازم می باشد را سه نسخه تهیه و ضمیمه اظهارنامه نماید.
براساس ماده ۲۵ آیین نامه، توصیف مزبور به هر زبانی که باشد باید خوانا و به طوری که اشخاص با اطلاع بتوانند از مطالعه آن موضوع و تازگی آن را درک کنند، نوشته شود. تراشیدن و پاک کردن و بین السطور نوشتن ممنوع است. روی کلمات زیادی باید خط کشیده و تعداد آنها در آخر معین و امضاء شود. صفحات و رونوشت ها نیز باید به امضاء درخواست کننده یا وکیل او برسد.
نقشه ها با مرکب و از روی مقیاس متریک تهیه شده و باید دارای امضاء یا مهر درخواست کننده و یا وکیل او باشد.
توصیف اختراع و نقشه های آن براساس ماده ۲۷ آیین نامه نیز اصلاحی روی کاغذ که (سی و چهار ) سانتی متر طول و بیست و دو سانتی متر عرض داشته باشد نوشته شده و فقط در روی یک طرف کاغذ تهیه شود به نحوی که پشت صفحه سفید بماند.
صفحات توصیف باید شماره مسلسل داشته و به یکدیگر با قیطان یا منگنه ملحق شود. نقشه ها باید روی کاغذ مخصوص نقشه تهیه و دارای شماره ترتیبی باشد.
هنچنین همان طور که در قسمت اخیر ماده ۳۱ آیین نامه اصلاحی آمده است، یک نسخه از توصیف اختراع و خلاصه آن و نقشه ها باید به وسیله قیطان یا منگنه به ورقه اختراع ملصق و مهر شود.

 

نوشته شده در