Reatrictive term (شرط تقلیدی محدود کننده)

قرارداده های بهره برداری باید در ادره مالکیت صنعتی به ثبت برسد . یکی از وظایف اداره مالکیت صنعتی این است که شرایط مقرره در قرارداد را مورد بررسی قرار می دهد . چنانچه قرارداد شرایط تقلیدی غیر موجه و غیر منصفانه ای را به انتقال گیرنده تحمیل نماید و این شرایط مضر به منافع عمومی باشد در این صورت اداره مالکیت صنعتی باید قرارداد را به عنوان یک مجموعه مورد توجه قرار داده و در این رابطه با این که آیا این قرارداد مضر به منافع جامعه است یا خیر آن را مورد بررسی قرار دهد .
به منظور کمک به ادارات مالکیت صنعتی و بررسی این شرایط و ایپو در مدل ارائه شده به کشور ها تعداد ۱۷ شرط را طی لیستی مشخص کرده تا ادارات آنها را در بررسی های معموله مورد توجه جدی قرار دهند .

نوشته شده در