Subestantivie condition of patenttability (شرط ماهوی قابلیت ثبت اختراع)

با توجه به بند ۶ ماده ۲۷ معاهده همکاری ثبت اختراع قانون ملی می تواند از متقاضی بخواهد که مدارک لازم در ارتباط با هر شرط ماهوی مربوط به قابلیت ثبت اختراع مقرر در آن قانون را ارائه دهد.

نوشته شده در