Owner (صاحب، مالک)

شخصی که اختیار مالکانه بر چیزی اعم از منقول یا غیر منقول،ملموس یا غیر ملموس دارد و حق دارد که هر طور که بخواهد با آن رفتار کند حتی آن را ضایع کند البته تا جایی که قانون اجازه میدهد.

نوشته شده در