Holders of technology (صاحبان تکنولوژی)

فاصله اقتصادی و فنی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه زیاد است. انتقال تکنولوژی از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه غالباً به کشورهای اخیر کمک می نماید؛ مگر این که شرایط امتیاز که قبلاً توسط صاحب تکنولوژی تعیین می گردد موجب عدم تعادل هزینه های فنی با عایدی نقدی را فراهم سازد.
انی نکته حائز اهمیت است که در یافت کننده امتیاز نیازهای خو درا روشن سازد.
دارندگان تکنولوی که به عنوان مثال امتیاز ورقه اختراع را دارند برای تجاری کردن اختراع خود می توانند مکانیزم های مختلفی را انتخاب کنند از جمله این کانیزم ها عبارتند از :
۱- تجاری کردن اختراع به طور مستفیم.
۲- فروش اختراع به شخص دیگر.
۳- انعقاد قرارداد بهره برداری با دیگری.
۴- مشارکت با دیگری که دارای سرمایه است.

نوشته شده در