owner of mark (صاحب علامت)

بر اساس بند ۱ ماده ۶ سابع کنوانسیون پاریس، اگر عامل یا نماینده شخصی که دارنده یک علامت در یکی از کشورهای اتحادیه است بدون کسب اجازه بازدارنده علامت در یک یا چند کشور از کشورهای اتحادیه درخواست ثبت آن علامت را به نام شخص خود بنماید دارنده علامت مزبور حق اعتراض نسبت به درخواست ثبت مزبور و یا درخواست ابطال و حذف آن و یا در صورتی که قانون کشور اجازه دهد حق درخواست انتقال ثبت آن علامت را به نفع خود خواهد داشت مگر آن که عامل یا نماینده اقدامات خود را موجها اثبات کند.

نوشته شده در