Issue of a patent (صدور ورقه اختراع)

اگر اظهارنامه تسلیمی متقاضی به اداره مالک صنعتی دارای شرایط و مقررات مربوط به صدور ورقه اختراع باشد، اداره پس از پذیرش اظهارنامه، مبادرت به صدور ورقه اختراع می نماید.

نوشته شده در