Grant of the registration of a mark (صدور ورقه ثبت علامت تجاری)

در صورتی که اظهارنامه ثبت علامت تجاری حاوی شرایط مقرر در قوانین داخلی کشورها باشد اداره مالکیت صنعتی مربوطه مبادرت به صدور ورقه ثبت علامت تجاری خواهد نمود. به عنوان مثال براساس مواد ۱۰ و ۱۱ آیین نامه ، ثبت علامت در دفتر مخصوصی صورت می گیرد و پس از ثبت علامت دفتر مخصوص، تصدیقی باالصاق یک نمونه کامل از علامت بر روی آن صادر و به صاحب علامت یا نماینده او تسلیم می شود.

نوشته شده در