Patent surrender of transfer of technology (صرف نظر کردن از انتقال تکنولوژی اختراع)

در یک قرارداد تکنولوژی اختراع، مسترد کردن، اظهارنامه برای انتقال تکنولوژی اختراع، یا صرف نظر کردن از انتقال تکنولوژی اختراع و همچنین خاتمه قراردادهای بهره برداری نیازمند توافق و اقدام مشترک طرفین قرارداد است. زیرا اجازه اقدام به احد از طرفین بدون رضایت و موافقت دیگری در این خصوص، موجب سوء استفاده خواهد شد که این امر می تواند در جهت مخالفت و مغایرت با منافع طرف دیگر باشد.

نوشته شده در