Guarantee of know – how (ضمانت دانش فنی)

معمولاً در قرارداد انتقال تکنولوژی تعهدات و تضمینات دارنده امتیاز و همچنین انتظارات و توقعاتی که دارنده امتیاز از دریافت کننده امتیاز در رابطه با اجرایی کردن فرآیند یا سخت کاملا دارد باید دقیقاً مشخص و تعیین گردد. به عنوان مثال از جمله تضمینات دارنده امتیاز می تواند امور زیر باشد:
۱- او به تنهایی صاحب ورقه اختراع است و اختیار کامل برای انعقاد این مواقت نامه دارد.
۲- او امتیاز و استفاده ورقه ها اختراع را به دیگری اعطاء نکرده و ورقه ها و اظهارنامه های اختراع موضوع رهن یا گرو  واقع نشده است .
۳- او هیچ گونه اطلاعی از اقدامات رقیب موجود یا بالقوه مربوط به ورقه اختراع ندارد.
۴- همه دانش فنی و اطلاعات تکنیکی را که براساس قرارداد به دریافت کننده امتیاز می دهد صحیح و مامل و مطابق با اسنانداردهای روز می باشد و مناسب برای ساخت کالا یا اجراییی کردن فرآیند است.
۵- کیفیت آموزشی که براساس قرارداد تعهد کرده است کمتر از سطح و کیفیت آمورشی نیست که که برای پرسنل خود تهیه و تدارک دیده ست این آموزش مظابق با نیازهای روز می باشد .
همچنین از جمله تضمینات دریافت کننده امتیاز می تواند این باشد که او خودشیا توسط جانشین خود در تمام اوقات بیشترین تلاش خود را برای پاسخگویی کامل به بازار به کار می گیرد.

 

نوشته شده در