to Classify inventions patents (طبقه بندی کردن نوآوری ها، اختراعات)

نوآوری ها و اختراعات هم به منظور دسترسی آسان متخصصان به اطلاعات آنها و همچنین اتخاذ رویه واحد در ادارات مالکیت صنعتی طبقه بندی شده اند. یکی از سیستم های مربوط به طبقه بندی بین المللی اختراعات، طبقته بندی اختراعت براساس موافقتنامه استراسبورگ است.

نوشته شده در