goods and services to classify (طبقه بندی کردن کالاها و خدمات)

یکی از سیستم های معروف طبقه بندی کالاها و خدمات طبقه بندی آنها براساس موافقتنامه نیس است که براساس آن کالاها به ۳۴ طبقه و خدمات به ۱۱ طبقه تقسیم شده است . البته این طبقه بندی هر از چند گاهی توسط متخصصین کشورهای عضو موافقتنامه نیس مورد بازنگری قرار می گیرد.
جمهوری اسلامی ایران اگر چه با توجه یه تصویب رئیس قوه قضاییه عملاً براساس این موافقتنامه کالاها و خدمات را طبقه بندی می نماید، ولی هنوز رسماً به عضویت این موافقتنامه در نیامده ست.

 

نوشته شده در