New industrial design (طرح صنعتی جدید)

یکی از شرایط ثبت طرح صنعتی همانند اختراع این است که جدید باشند. به عبارت دیگر طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید باشد، و یک طرح صنعتی زمانی جدید است و یک طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ منطقه ای از جهان برای عموم افشا نشده باشد.
شرط توقف در ماده ۱۵ طرح تقدیمی سازمان ثبت به مجلس شورای ملی پیش بینی شده است. در بعضی از اسناد، یکی از شرایط طرح صنعتی جدید بودن یا اصیل بودن ذکر شده است. ذکر شرط اصیل به خاطر این است که طرح صنعتی می تواند تحت نظام کپی راست نیز مورد حمایت قرار گیرد و از این رو شرط اصیل بودن و در بعضی از متون و اسناد در رابطه با طرح صنعتی آمده است.

 

نوشته شده در