Failure to use (عدم بهره برداری، استفاده ناقص)

در حقوق داخلی تعدادی از کشورها شرط است که علامت تجاری ثبت شده یا اختراعات ثبت شده باید مورد بهره برداری و مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین به عنوان مثال اگر علامت ثبت شده ظرف مدت معین از ناحیه صاحب علامت یا قائم مقام او مورد استفاده قرار نگیرد هر ذی نفعی می تواند ابطال آن را درخواست کند.

نوشته شده در