Figurative mark (علائم تصویری)

علائم تصویری، علائمی هستند که متشکل از یا حاوی عناصر تصویری هستند. این نوع علائم، دارای طبقه بندتی خاصی هستند و بر اساس آن مورد طبقه بندی قرار می گیرند.

نوشته شده در