Collective marks (علائم جمعی)

علائم جمعی نشانه ای است که برای منمایز کردن مبدأ جغرافیایی، مواد به کار گرفته شده، شیوه ساخت و کیفیت و یا سایر ویژگی های مشترک کالا و خدمات بنگاه های مختلف بکار می رود که با نظارت مالک آن که می تواند یک اتحادیه یا تعاونی یا اشخاص حقوقی دیگر باشد، این علامت مورد استفاده قرار می گیرد.
با توجه به تعریف فوق مالک علامت تجاری جمعی می تواند یک تعاونی یا اتحادیه یا اشخاص حقوقی دیگری از جمله یک ارگان عمومی باشد.
کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعنی نیز در ماده ۷ مکرر دارای احکام خاصی درباره علائم جمعی است.
براساس بند (۱) ماده ۷ مکرر کنوانسیون پاریس، کشورهای عضو اتحادیه متعهد می شوند اظهارنامه مربوط به علائم دسته جمعی متعلق به جماعاتی را که وجود شان بر خلاف قوانین کشور مبدأ نیست بپذیرند و از آن حمایت نمایند حتی اگر این جماعت دارای یک مؤسسه صنعتی یا تجاری نباشند.
با توجه به بند (۲) این ماده، تحت شرایط خاصی هر کشور اتحادیه برای حمایت از علامت دسته جمعی تصمیم لازم را اتخاذ نموده و رأی خواهد داد و در صورتی که این علامت مخالف نفع عمومی باشد از حمایت آن امتناع خواهد کرد.
معذالک حمایت این علائم را نمی توان نسبت به هیچ یک از جماعاتی که وجود آنها مخالف قانون کشور مبدأ نباشد به علت این که جماعات نامبرده در کشوری که حمایت آن مورد تقاضا است ایتقرار ندارد یا طبق قوانین کشور مزبور تشکیل نگردیده رد کرد. به موجب بند (۲) ماده ۲۱ طرح ثبت علائم تجاری تقدیمی به مجلس شورای اسلامی، علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رؤیتی که با همین عنوان در اظهارنامه ثبت معری می شود و بتواند مبدأ یا هرگونه خصوصیات مشترک دیگر نظیر کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نطارت مالک ثبت شده علامت جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.
نقش و کارکرد این نوع علامت معرفی دسته و گروه خاصی از اعضای انجمن که به تولیدی کالا یا ارائه خدمات مبادرت می ورزند، می باشد.

 

نوشته شده در