Mark associated (علامت مشترک)

در علامت مشترک دریافت کننده امتیاز یا تکنولوژی تمایل دارد که از تعداد زیادی علامت تجاری متفاوت با خصوصیات مشترک استفاده کند. در قرارداد بهره برداری باید مقررات مناسبی در رابطه با استفاده از علایم مشترک گنجانده شود.
دراین فرض قرارداد بهره برداری، دریافت کننده امتیاز می تواند از علایم مذکور برای کالای خود استفاده کند. البته همانطور که گفتیم شکل و روش استفاده باید در کل قرارداد تعیین گردد.

 

نوشته شده در