Sign registrable (علامت یا نشان قابل ثبت)

همه نشانه ها به عنوان علامت تجاری قابل ثبت نیستند . به عنوان مثال نشان ها و مدال ها و انگ های دولتی به عنوان علامت قایل ثبت نیستند . در قوانین بسیاری از کشورها صرفا نشان های قابل رویت می تواند به عنوان علامت تجاری یا خدماتی به ثبت برسد .

نوشته شده در