Figurative elements of a mark (عناصر تصویری یک علامت)

موافقتنامه ویندر مورد طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علائم است. بر اساس این موافقتنامه، ادارات صلاحیتدار کشورهای عضو باید در اسناد رسمی و آگهی های رسمی مربوط به طبقه بندی را درج نمایند. این طبقه بندی از ۲۹ گروه، ۱۴۴ بخش و در حدود ۱۶۰۰ قسمت تشکیل شده که عناصر تصویری علائم آنها طبقه بندی
شده اند.

نوشته شده در