Lack of unity of invention (فقدان اصل وحدت اختراع)

با توجه به ماده ۶۸ آیین نامه معاهده همکاری ثبت اختراع، هر گاه مرجع بررسی مقدماتی بین المللی تشخیص دهد که الزام وحدت رقیب اختراع نشده تصمیم بگیرد که از متقاضی دعوت ننماید که ادعاها را محدود نماید، یا هزینه های اضافی را بپردازد، آن مراجع با رعایت شرایطی که در موادر ۳۴ و ۶۶ آئین نامه معاهده آمده است در ارتباط با کل اظهارنامه بین المللی بررسی مقدماتی را آغاز خواهد نمود ولی در اظهارنامه کتبی و در گزارش بررسی مقدماتی بین المللی، اعلام خواهد نمود که تشخیص می دهد که الزام وحدت اختراع تحقق نیافته ودلایل آن را مشخص خواهد ساخت.

نوشته شده در