to allow an application (قبول و پذیرفتن یک اظهارنامه)

همان طور که در ماده ۳ معاهده همکاری ثبت اختراع آمده است، اظهارنامه های حمایت از اختراعات در هر یک از کشور های متعاهد را می توان به صورت اظهارنامه های بین المللی بر طبق معاهده همکاری ثبت اختراع تسلیم نمود.
یک اظهارنامه بین المللی به موجب این معاهده و آیین نامه مربوط شامل یک تقاضا، یک توصیف، یک یا چند ادعا و عنداللزوم یک یا چند نقشه و یک خلاصه خواهد بود. خلاصه صرفاً به منظور ارائه اطلاعات فنی است و نمی توان از آن برای منظور دیگر خصوصاً تغییر حدود حمایت مورد در خواست استفاده نمود.
یا توجه به بند (۴) این ماده، اظهارنامه بین المللی باید:
۱- به یکی از زبان های مقرره تنظیم شده باشد.
۲- در آن الزامات مربوط به شکل اظهارنامه و ضمائم آن رعایت شده باشد.
۳- الزامات مقرره مربوط به وحدت اختراع در آن رعایت شده باشد.
۴- هزینه های مقرره مربوطه پرداخت شود.
بدیهی است اگر اظهارنامه بین المللی که در چارچوب معاهده همکاری ثبت اختراع و آیین نامه مربوط تسلیم می شود واجد همه شرایط مقرره درمعاهده و آیین نامه باشد، از سوی مبادی ذیربظ مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.

 

نوشته شده در