Disclosure or secrecy agreements (قراردادهای سری یا آشکار)

یکی از مسائلی که همواره در تنظیم قراردادهای بهره برداری اختراع مبتلا به است بحث افشاء سازی در رابطه با دانش فنی در جریان مذاکرات مقدماتی است. برای حل این موضوع معمولاً راه حل های متقاوتی در قرارداد پیش بینی می نمایند. به عنوان مثال یکی از این راه حل ها این است که در جریان مذاکرات مقدماتی برای تنظیم یک قرارداد بهره برداری، در رابطه با ماهیت و عناصر دانش فنی مورد مبادله اطلاعاتی داده نشود و صرفاً به توصیف نتایجی که بدست خواهد آمد، اکتفاء گردد. راه حل دیگر این میتواند باشد که حسب قرارداد منعقده ، صاحب تکنولوی اطلاعات مربوط را در ماهیت ا مر افشاء کند به شرطی که طرف مقابل یا گیرنده تکنولوژی ملزم و متعهد باشد که از دسترسی، استفاده و افشاء دانش فنی که در طول مذاکرات مقدماتی به دست می آورد خودداری کند.
راه حل های دیگری نیز در خصوص مورد وجود دارد.
به طور کلی افشاء یا عدم افشاء اطلاعات مربوط به تکنولوژی و طرف مقابل دارد.

 

نوشته شده در