Territory of exclusive or non – exclusive manufacture use or sale (قلمرو انحصاری و غیر انحصاری ساخت استفاده یا فروش)

در متن قرارداد لیسانس قلمرویی که شخص می تواند در آن قلمرو نسبت به ساخت استفاده یا فروش اقدام کند دقیقا باید مشخص شود و ممکن است حقوق شخص در رابطه با ساخت استفاده یا فروش منحصرا قابل اعمال در کشور یا کشورهای معین باشد یا از این حیث محدودیتی وجود نداشته باشد و شخص قادر به اعمال حقوق در همه مناطق جهان باشد .

نوشته شده در