Exclusive territory (قلمرو انحصاری)

معمولاً طرفین در قرارداد بهره برداری از اختراع یا طرح صنعتی قلمرو و محدوده ای را که در آن ساخت یا فروش یا هر دو یا استفاده باید صورت گیرد مشخص می نمایند. براساس قرارداد ممکن است ساخت یا فروش یا هر دو یا استفاده فقط در محدوده قلمرو مخصوص و معین صورت گیرد و همچنین ممکن است تنظیم قرار دارد بهره برداری به نحوی باشد که ساخت یا فروش یا هر دو یا استفاده از اختراع محدود به قلمرو معین و انحصاری باشد.

نوشته شده در