Non exelusive territoty (قلمرو سرزمین غیر انحصاری)

با توجه به اهمیت امر در قرارداد بهره برداری دقیقا باید مشخص شود که آیا حقوق موضوع قرارداد صرفا برای کشور یا کشورهای معین است یا این که حقوق موضوع قرارداد قابل اعمال در سراسر جهان است.
به عنوان مثال در قرارداد بهره برداری از یک علامت تجاری دقیقا باید مشخص شود که کالای دارای این علامت در چه کشورهایی باید توزیع گردد.

نوشته شده در