Territory (قلمرو سرزمین)

حقوق مالکیت معنوی اغلب سرزمینی هستند به این معنا که فقط در قلمرو کشور یا کشورهایی که به ثبت رسیده اند حمایت می شود . بنابراین در قراردادهای بهره برداری و انتقال تکنولوژی باید مشخص شود که کدام کشور یا قلمروی از تکنولوژی باید استفاده شود اگر قصد ساخت تکنولوژی را دارید در کدام کشور آن را می سازید کجا می خواهید آن را به فروش برسانید .
آیا قصد صادرات تکنولوژی یا کالاهای ساخته شده را از آن دارید در کدام کشور قصد توزیع یا فروش اثر را دارید اینها باید دقیقا در قرارداد مشخص گردد.

نوشته شده در