Territory non–exclusive (قلمرو غیر انحصاری)

ممکن است در متن قرارداد حقوق شخص در ساخت استفاده و یا فروش منحصر به کشور یا کشورهای معین نباشد و جهانی باشد .

نوشته شده در