List of good and services for which a mark is registered (لیست کالاها و خدماتی که برای انها علامت ثبت می شود)

مفهوم این عبارت در ماده ۳ پروتکل مادرید برای ثبت بین المللی علائم تجاری و خدماتی آمده است. به موجب بند ۳ ماده فوق، متقاضی باید کالاها و خدماتی را که برای آنها، حمایت علامت درخواست شده است و نیز در صورت اماکن، طبقه با طبقات مربوط را بر حسب طبقه بندی موافقتنامه نیز راجع به طبقه بندی بین المللی کالاها و خدمات به منظور ثبت علایم، قید کند.
اگر متقاضی چنین مشخصات را قید نکند، دفتر بین المللی کالاها یا خدمات را در طبقات مناسب طبقه بندی خواهد کرد. دفتر بین المللی طبقات اعلام شده از سوی متقاضی را با کمک اداره مبدا کنترل خواهد کرد.در صورت بروز اختلاف بین اداره مزبور و دفتر بین المللی، نظر دفتر بین المللی ارجعیت خواهد داشت.

 

نوشته شده در