Examiner patent (مأمور بررسی کننده اختراع)

در نظام اختراع کشورهای که دارای نظام بررسی ماهوی هستند، مأموران بررسی کننده اختراع که دارای تحصیلات عالیه و در رشته های مختلف دارای تخصص بالا هستند، اختراع را از حیث ماهوی مورد بررسی قرار می دهند. تعداد این مأمورین حتی در کشورهای در حال توسعه خصوصاً آن دسته از کشورهایی که دارای نظام ثبت اختراع به صورت بررسی ماهوی هستند به بیش از صد نفر می رسد.

نوشته شده در