Owner of a registration (مالک ثبت)

صاحب یک علامت تجاری می تواند با تسلیم اظهارنامه به اداره مالک صنعتی و طی مراحل قانونی مربوط را ثبت و مالک قانونی آن گردد. با ثبت علامت تجاری مالک دارای حقوق انحصاری می شود و دیگران بدون اجازه او حق بهره برداری از علامت را ندارند.

نوشته شده در