Applicant (متقاضی،درخواست کننده)

این لغت در اسناد بین المللی مربوط به حقوق مالکیت صنعتی به معنای متقاضی یا در خواست کننده آمده است.
به موجب بند (۳) ماده ۴ معاهده همکاری ثبت اختراع، تقاضا بایدحاوی نام و سایر اطلاعات و مشخصات مقرره درباره متقاضی و نماینده او در صورت وجود نماینده باشد.
در حقوق داخلی همان طور که در ماده ۲۲ آیین نامه اصلاحی قانون ثبت علائم و اختراعات آمده است، اظهارنامه که برای ثبت اختراع داده می شود، باید به فارسی تنظیم شده، دارای تاریخ و امضاء بوده و حاوی اسم و شغل و اقامتگاه و تابعیت درخواست کننده باشد.
در سایر اسناد بین المللی به علائم تجاری و طرح های صنعتی و همین طور در قوانین داخلی مربوطه، به هنگام بحث از اظهارنامه، به متقاضی یا در خواست کننده اشاره شده است.

 

نوشته شده در