Patent documentation (مجموعه اسناد اختراع)

با توجه به بند ۴ ماده ۱۵ معاهده همکاری ثبت اختراع مرجع صلاحیت دار جستجوی بین المللی به کشف هر چه بیشتر سوابق مربوط به اختراع ادعایی در حد امکان اهتمام خواهد ورزید و در مورد هر مدارک مقرر در آئین نامه را ملحوظ نظر قرار خواهد داد.
ماده ۲۴ آئین نامه که تحت عنوان «حداقل اسناد» تدوین شده، اسناد مذکور در بند ۴ ماده ۱۵ معاهده همکاری ثبت اختراع را برشمرده است.
در حقوق داخلی ایران با توجه به ماده ۴۲ قانون ثبت علایم و اختراعات مراجعه به کلیه اسناد و اوراق مربوط به ثبت هر اختراع پس از صدور ورقه اختراع آزاد است. و هر کسی می تواند از اسناد و اوراق مربوط به ورقه اختراع یا معاملات راجعه به آن به تادیه حقی که موجب نظامنامه معین خواهد شد، سواد مصدق تحصیل کند.

 

نوشته شده در