Exclusive license (مجوز انحصاری)

دراین فرض به عنوان مثال صاحب ورقه اختراع، اجازه استفاده و بهره برداری از اختراع را منحصرا به دیگری می دهد و خود از استفاده از اختراع یا اعطای مجوزهای دیگر منع می شود.

نوشته شده در