to License a patent (مجوز دادن بهره برداری از اختراع)

در این فرض، صاحب ورقه اختراع اجازه استفاده و بهره برداری از تکنولوژی اختراع ثبت شده را تحت شرایطی به دیگر می دهد.

نوشته شده در