to License (مجوز یا پروانه دادن)

صاحب ورقه اختراع یا دارنده علامت تجاری می تواند مجوز بهره برداری از اختراع یا استفاده از علامت را به دیگر اعطا کند.

نوشته شده در