Period of renewal (مدت تجدید اختراع یا علامت تجاری)

اختراع یا علامت جاری می تواند برای مدت و مهلت مشخصی ثبت شده و مورد حمایت قرار گیرد. به عنوان مثال مخترع می تواند مدت اعتبار ورقه اختراع را ۱۰ سال تعیین کند و با صاحب علامت تجاری می تواند مدت اعتبار ثبت علامت را ۱۰ سال تعیین کند.
در فرض اول مخترع می تواند تجدید مهلت اعتبار را تا ۲۰ سال بخواهد و با پرداخت هزینه های مربوط به ورقه اختراع را تجدید کند همچنین صاحب علامت تجاری می تواند به پرداخت هزینه های مربوط مدت اعتبار ثبت علامت را تجدید کند.
البته در قوانین بعضی از کشورها، متقاضی می تواند با پرداخت هزینه کافی از مهلت اضافی یا ارفاقی نیز برای تجدید ثبت اختراع یا علامت تجاری استفاده کند.

 

نوشته شده در