Period of priority (مدت حق تقدم)

این اصطلاح در ش ۱ بند ج ماده ۴ کنوانسیون پاریس مورد استفاده قرار گرفته است. به موجب این ماده، مهلت های حق تقدم قید شده و برای ورقه های اختراع و مدل اشیا مصرفی یا مفید ۱۲ ماه و برای طرح صنعتی و علایم تجاری ۶ ماه خواهد بود.

نوشته شده در